Játékszabályzatok

 

Aktuális játékszabályzatok:

Géniusz nyereményjáték szabályzat

Heti Napló nyereményjáték szabályzat

Start Plusz nyereményjáték szabályzat

Heti Napló nyereményjáték szabályzat / kivonat / adatvédelmi rész

 

 

                                                                                    A HETI NAPLÓ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK
                                                                                             RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA
                                                                                                                 – KIVONAT –
                                                                                                         ADATVÉDELMI RÉSZ


  4. Adatkezelés
 

4.1. A Játékosok a Játékban való részvétellel kifejezett és önkéntes hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a
megadott személyes adataikat minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a hatályos adatvédelmi
jogszabályoknak megfelelően a Játék lebonyolítása céljából a Szervező a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint
kezelje.
 

A kezelt adatok köre:

 • a Játékban való részvételhez megadott személyes adatok: telefonszám vagy facebook profil elérhetőség, email cím;
 • a nyeremény kézbesítése céljából megadott további személyes adatok: vezeték- és utónév, a születési év,
  a nyertes levelezési címe.
   

Az adatkezelés célja: a Játék lebonyolítása, nyeremények kézbesítése.
 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
 

Az adatkezelés ideje: az Adatkezelő, valamint az Adatfeldolgozó a Játékkal összefüggésben kezelt személyes
adatokat a nyeremények átadását követően, de legkésőbb a nyereményjáték lezárást követő 90. napig törlik.
 

4.2. Az adatok kezelését a Szervező, feldolgozását a Szervező megbízásából az Adatfeldolgozó végzi.
 

Az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: a beérkező sms szavazatok és az ahhoz kapcsolódó
telefonszámok Adatkezelő részére történő továbbítása.
 

4.3. Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó a Játékos által megadott személyes adatokat bizalmasan kezelik és
betartják a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokat, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló 2016/679 EU rendelet (GDPR) rendelkezéseit.
 

4.4. Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó a biztonságos adatkezelés érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz,
adattovábbításhoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő valamennyi intézkedést
megteszik, illetve biztosítják. Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó a tőlük elvárható módon megteszik a szükséges
intézkedéseket az általuk kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra
hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelem biztosítása, az ehhez szükséges technikai feltételek
garantálása érdekében.
 

4.5. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: a Játékosok által megadott személyes adatokhoz
kizárólag az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó azon munkavállalói, megbízottjai férhetnek hozzá, akiknek ezen
adatok megismerése a feladataik teljesítése érdekében szükséges.
 

4.6. A Játékosok jogai


Jelen tájékoztató célja, hogy a Játékosok az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés
megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjanak.
 

A Játékosnak bármikor lehetősége van, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak
kezelése folyamatban van-e, amennyiben igen, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő
információkhoz hozzáférést kapjon:


a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy
közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen
időtartam meghatározásának szempontjai;
e) azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését
vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.
 

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérése esetén a Játékos rendelkezésére
bocsátja. További másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat
számíthat fel.
 

A Játékos bármikor jogosult kérni a pontatlan személyes adatok azok helyesbítését, illetve a kiegészítését, mely
kérelemnek az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles eleget tenni.
 

A Játékos jogosult továbbá arra, hogy a hozzájárulását bármely időpontban visszavonja.
 

Amennyiben a Játékos a hozzájárulást visszavonja, az Adatkezelő a visszavonást követő 5 munkanapon belül a
Játékos személyes adatait a nyilvántartásából törli.
 

 • A Játékos kérésére az Adatkezelő köteles arra, hogy a Játékosra vonatkozó személyes adatokat indokolatlan
  késedelem nélkül törölje, amennyiben
 •  a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon
  kezelték;
 • a Játékos visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más
  jogalapja;
 • ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, és a Játékos tiltakozik az
  adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték; vagy
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség
  teljesítéséhez törölni kell.


Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a jelen pont értelmében azt törölni köteles, az
elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható
lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő
Adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e
személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.


A törlésre vonatkozó fenti rendelkezés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:


a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti
kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
d) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból,
amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt
az adatkezelést; vagy
e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
 

A Szervező felhívja ugyanakkor a figyelmet, hogy ha a Játékos a személyes adatainak törlését a nyereményjáték
befejezése, illetve a nyeremények átadása előtt kéri, ez a nyereményjátékból történő kizáráshoz vezet tekintettel
arra, hogy a Játékos személyes adatai nélkül a Játék nem bonyolítható le.
 

A Játékos kérésére az Adatkezelő köteles korlátozni az adatkezelést, amennyiben

 • a Játékos vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,
  amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és a Játékos ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának
  korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Játékos igényli azokat
  jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, és a Játékos tiltakozik az
  adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül,
  hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
   

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az
érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más
természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam
fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az
adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.


A Játékos a fentieken túl kérheti az Adatkezelőtől, hogy a megadott személyes adatait tagolt, széles körben
használt, géppel olvasható formátumban megkapja és jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik
Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az Adatkezelő akadályozná, valamint amennyiben technikailag az
megvalósítható, kérheti a személyes adatok Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is.


A kérelmek benyújtására az alábbi címen van lehetőség: adatvedelem@atv.hu e-mail címen vagy postai úton:
ATV Zrt- 1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor u. 31. alatti címen.
 

A beazonosítás miatt mindig szükséges a pontos személyes adatok megadása.


Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 30 napon
belül tájékoztatja a Játékost a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.


Ha a Játékos elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell
megadni, kivéve, ha a Játékos azt másként kéri.


Az Adatkezelő helyesbítésről, korlátozásról, illetve a törlésről a Játékost, továbbá mindazokat értesíti, akiknek
korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították.


Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a Játékos kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem
beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja a Játékost az intézkedés elmaradásának okairól, valamint
arról, hogy a Játékos panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
 

Ha a Játékos kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az
Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával
járó adminisztratív költségekre:


a) díjat számíthat fel, vagy
b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.
 

4.7. A Játékos fenti jogainak megsértése esetén bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz fordulhat.
 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http:/www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 

Az adatkezelés a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága (NAIH) felé bejelentésre került, az
adatkezelés nyilvántartási száma NAIH-115280/2017.