Kövessen minket a Facebookon

Egyéb

2017-09-04 14:05:00

Az ATV Heti Napló – Slazenger Facebook nyereményjáték hivatalos játékszabályzata

Az ATV Zrt. (1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor u. 31., cégjegyzékszám: 01-10-043855, adószám: 12389157-2-42, a továbbiakban „Szervező”) által indított ATV Facebook nyereményjáték („Játék”) az ATV Facebook oldalán (https://www.facebook.com/atv.hu) kerül meghirdetésre.

Az ATV Heti Napló – Slazenger Facebook nyereményjáték hivatalos játékszabályzata

A Játék szervezője és adatkezelője a Szervező.

A Játék lebonyolítója és adatfeldolgozója a Be Social Kft. (1037 Budapest, Seregély utca 3-5., cégjegyzékszám: 01-09-997245, adószám: 24239482-2-41, a továbbiakban „Lebonyolító”) amely a jelen részvételi- és játékszabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.

1. A Játékban résztvevők köre

1.1 A Játékban kizárólag Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött, az alábbi 1.2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, természetes személyek vehetnek részt, akik a Játék ideje alatt saját Facebook profillal rendelkeznek, és követői az ATV Facebook oldalának.

1.2 A Játékban nem vehetnek részt a Szervező és a Lebonyolító vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1 § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

2. A Játék időtartama

A Játék 2017. szeptember 04. napjától 14.00 órától 2017. szeptember 10. napján 24:00 óráig tart.

3. A Játékban való részvétel feltételei

3.1 A Játékban az vehet részt, aki valós Facebook profillal rendelkezik ÉS aki követője a Szervező Facebook oldalának (https://www.facebook.com/atv.hu) ÉS aki a Szervező Facebook oldalán üzenőfali bejegyzés formájában közzétett  kérdésre kommentben helyesen válaszol (továbbiakban: Játékos(ok)).

3.2 A Játékban való részvétel önkéntes és ingyenes.

4. A Játék egyéb feltételei

4.1 Egy játékos a Játék ideje alatt közzétett kérdésre többször is válaszolhat, azonban ez nem növeli a nyerési esélyeit.

4.2 A Játékosok a kommentjükben:
- kötelesek tiszteletben tartania Magyarország alkotmányos rendjét;
- nem sérthetik az emberi jogokat;
- hozzászólásuk nem lehet alkalmas a személyek, nemek, népek, nemzetek, nemzeti etnikai, nyelvi és más kisebbségek, továbbá valamely egyház vagy vallási csoport elleni gyűlölet keltésére;
- hozzászólásuk nem irányulhat semmilyen kisebbség, sem bármely többség nyílt vagy burkolt megsértésére, kirekesztésére, annak faji szempontokat alapuló bemutatására, elítélésére;
- hozzászólásukban nem jelenhetnek meg benne vallási vagy szexuális utalások;
- hozzászólásuk nem irányulhat a szexipar, az okkultizmus, a drog- és alkoholfogyasztás, illetve egyéb egészségkárosító szenvedélyek, a természetgyógyászati és az ún. konvencionális gyógyító eljárások, valamint a terrorizmus nyílt vagy burkolt népszerűsítésére, illetve az obszcenitás céltalan és/vagy értelmetlen megjelenítésére;
- hozzászólásuk nem tartalmazhat a Szervezőre vonatkozó negatív kijelentéseket;
- hozzászólásuk nem tartalmazhat a Szervező versenytársaira utaló logókat, képeket, üzeneteket;
- hozzászólásuk nem tartalmazhat burkolt vagy nyílt reklámot;
- hozzászólásuk nem tartalmazhat bűncselekményre, vagy szabálysértésre, illetve bármely jogszabálysértésre való utalást, felbujtást;
- hozzászólásuk nem tartalmazhat jogosulatlan vagy tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat, szabadalmakat, védjegyeket, adatvédelmi törvénybe ütköző közléseket;
- illetve nem ütközhet egyéb jogszabály rendelkezéseibe, nem sértheti az általánosan elfogadott erkölcsi normákat, valamint a jó ízlést.

4.3 A Szervező fenntartja a jogot, hogy bármely Játékost kizárja a Játékból, különösen, de nem kizárólagosan a fenti 4.2 pontban felsorolt szabályok megszegése esetén.

5. Játék menete

5.1 A Szervező a Facebook oldalán üzenőfali bejegyzés formájában közzétett kérdésre a Játékosok kommentben válaszolhatnak.

5.2 A Szervező a Facebook a közzétett kérdésre helyesen válaszoló Játékosok közül 2017. szeptember 11. napján összesen 1 db Játékost véletlenszerűen kisorsol, aki a 6.6 pont szerinti nyeremény átvételére jogosult.

6. Nyeremény, sorsolás

6.1 A Szervező a Facebook oldalán az általa üzenőfali bejegyzés formában közzétett kérdésre helyesen válaszoló összes Játékos közül összesen 1 db Játékost véletlenszerűen kisorsol, aki a 6.6 pontban körülírt nyeremény átvételére jogosult.

6.2 A nyertes Játékost a Szervező privát Facebook üzenetben értesíti, és felkéri, hogy a megadott e-mail címen jelentkezzen a nyeremény átvételével kapcsolatban.

6.3 A Játékban résztvevők vállalják, hogy nyertesség esetén jogosultságukat megfelelően igazolják, és együttműködnek a Szervezővel és Lebonyolítóval annak érdekében, hogy a nyeremények átadása az értesítést követően 30 naptári napon belül megtörténjen. Amennyiben a nyertes Játékosok a nyereményüket ezen határidőn belül nem vennék át, úgy nyereményük elveszik. A Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli a Játékosok téves adatszolgáltatása esetén.  Amennyiben a nyertes Játékos nem felel meg a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeknek, vagy nem nyilatkozik az 1. pontban foglalt kizáró okok tekintetében, abban az esetben az adott Játékos nem minősül nyertesnek, és nem jogosult a nyeremény átvételére. Ebben az esetben az adott Játékos a későbbiekben sem támaszthat semmiféle igényt a Szervező és a Lebonyolító felé a nyereménnyel kapcsolatban.

6.4. A nyeremények másra át nem ruházhatók és pénzre nem válthatók.

6.5 A Szervező a nyeremények minősége tekintetében szavatosságot nem vállal. A nyeremények tekintetében a Szervező nem vállal semmilyen egyéb költséget, minden egyéb költség a Játékost terheli (pl. esetleges útiköltség, idegenforgalmi adó, a helyszínen megfizetendő egyéb költségek, stb.).

6.6 A nyeremény 1 kisorsolt nyertes részére: 1 db Slazenger karóra, a Slazenger órák magyarországi forgalmazójának felajánlásából.

6.7 A nyereményt személyesen lehet átvenni a 1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor u. 31. szám alatt, vidéki nyertes Játékos esetében pedig a Játékos által megadott postacímre megküldi a Szervező.

7. Adatkezelés

7.1 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Szervező, mint adatkezelő és a Lebonyolító, mint adatfeldolgozó tájékoztatja a Játékosokat, hogy személyes adataik kezelése önkéntes hozzájárulásukon alapul, amelyről megfelelő tájékoztatást jelen játékszabályzatban olvastak és elfogadnak:

7.2 A Játékosok a nyereményjátékban való részvételükkel hozzájárulnak ahhoz, hogy
-    a Szervező és a Lebonyolító a résztvevő Játékosok személyes adatait (név, telefonszám, cím, e-mail cím, profilkép) a jelen nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása, valamint a nyeremények átadása céljából kezelje;
-    a Szervező és a Lebonyolító a nyereményjáték lebonyolítása, valamint a nyeremény átadása céljából a Játékos által megadott telefonszámon, illetve e-mail címen a Játékost megkeresse;
-    a Szervező a Játékos által megadott postai címre a nyereményt esetlegesen megküldje.

7.3 A Szervező az Infotv-ben előírtak szerint kezeli és dolgozza fel a Játékosok megadott személyes adatait, azok a Szervező harmadik személy részére nem adja át, nem továbbítja. A Játékosok személyes adatai legkésőbb a cél megvalósulását követően törlésre kerülnek.

7.4 Az adatkezelés az Infotv-ben foglaltaknak megfelelően a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága (NAIH) felé bejelentésre került.

8. Egyéb rendelkezések

8.1 A jelen Játékszabályzatot a Szervező jogosult egyoldalúan módosítani. A Játékszabályzat esetleges módosításait vagy visszavonását a Szervező azonnal közzéteszi Facebook oldalán. Valamennyi módosítás a közzététel időpontjától hatályos.

8.2 A játékosok részvételükkel hozzájárulnak, hogy a Facebook oldalukon közzétett nevüket, profilképüket a Szervező közzétegye saját Facebook oldalán.
8.3 A Szervező a jelen Játékszabályzatban foglaltakon kívül egyéb költséget nem visel, kötelezettséget nem vállal.

8.4 A játékosok a Játékban való részvételükkel a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják.
8.5 Jelen nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, nem hagyta jóvá, illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható.

Budapest, 2017. szeptember 1.

ATV Zrt.
Szervező

Be Social Kft.
Lebonyolító

Ajánlom

További híreink