Kövessen minket a Facebookon

Egyéb

2017-05-18 15:03:00

Az ATV Babod Offroad nyereményjáték hivatalos játékszabályzata

Az ATV Zrt. (1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor u. 31., cégjegyzékszám: 01-10-043855, adószám: 12389157-2-42, a továbbiakban „Szervező”) által indított ATV Babod Offroad nyereményjáték („Játék”) az ATV Facebook oldalán (https://www.facebook.com/magyaratv) és Instagram oldalán (https://www.instagram.com/atv.hu/) kerül meghirdetésre.

 Az ATV Babod Offroad nyereményjáték hivatalos játékszabályzata

A Játék lebonyolítását, adatkezelését és adatfeldolgozását a Szervező végzi.

1. A Játékban résztvevők köre

1.1 A Játékban kizárólag Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, 16. életévét betöltött, az alábbi 1.2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, természetes személyek vehetnek részt, akik a Játék ideje alatt saját Facebook és/vagy Instagram profillal rendelkeznek, és követői az ATV Facebook és/vagy Instagram oldalának.
1.2 A Játékban nem vehetnek részt a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1 § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

2. A Játék időtartama

A Játék 2017. május 15. napjától 0.00 órától 2017. május 21 napján 24:00-ig és 2017. május 22napján 0.00 órától 2017.május 28. napján 24:00 óráig tart.

3. A Játékban való részvétel feltételei

3.1 A Játékban az vehet részt, akinek valós és nyilvános Instagram és/vagy valós Facebook profillal rendelkezik, és aki követője a Szervező Instagram oldalának (https://www.instagram.com/atv.hu/) és/vagy Facebook oldalának (https://www.facebook.com/magyaratv), ÉS aki a Szervező Facebook és/vagy Instagram oldalán a közzétett „Hányadik alkalommal rendezik idén az Offroad Babod Fesztivált?” kérdésre kommentben helyesen válaszol (továbbiakban: játékos(ok)).
3.2 A Játékban való részvétel önkéntes és ingyenes.

4. A Játék egyéb feltételei

4.1 Egy játékos a Játék ideje alatt közzétett kérdésre többször is válaszolhat, azonban ez nem növeli a nyerési esélyeit.
4.2 A Játékosok a kommentjükben:
- kötelesek tiszteletben tartania Magyarország alkotmányos rendjét;
- nem sérthetik az emberi jogokat;
- hozzászólásuk nem lehet alkalmas a személyek, nemek, népek, nemzetek, nemzeti etnikai, nyelvi és más kisebbségek, továbbá valamely egyház vagy vallási csoport elleni gyűlölet keltésére;

- hozzászólásuk nem irányulhat semmilyen kisebbség, sem bármely többség nyílt vagy burkolt megsértésére, kirekesztésére, annak faji szempontokat alapuló bemutatására, elítélésére;
- hozzászólásukban nem jelenhetnek meg benne vallási vagy szexuális utalások;
- hozzászólásuk nem irányulhat a szexipar, az okkultizmus, a drog- és alkoholfogyasztás, illetve egyéb egészségkárosító szenvedélyek, a természetgyógyászati és az ún. konvencionális gyógyító eljárások, valamint a terrorizmus nyílt vagy burkolt népszerűsítésére, illetve az obszcenitás céltalan és/vagy értelmetlen megjelenítésére;
- hozzászólásuk nem tartalmazhat a Szervezőre vonatkozó negatív kijelentéseket;
- hozzászólásuk nem tartalmazhat a Szervező versenytársaira utaló logókat, képeket, üzeneteket;
- hozzászólásuk nem tartalmazhat burkolt vagy nyílt reklámot;
- hozzászólásuk nem tartalmazhat bűncselekményre, vagy szabálysértésre, illetve bármely jogszabálysértésre való utalást, felbujtást;
- hozzászólásuk nem tartalmazhat jogosulatlan vagy tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat, szabadalmakat, védjegyeket, adatvédelmi törvénybe ütköző közléseket;
- illetve nem ütközhet egyéb jogszabály rendelkezéseibe, nem sértheti az általánosan elfogadott erkölcsi normákat, valamint a jó ízlést.
4.3 A Szervező fenntartja a jogot, hogy bármely Játékost kizárja a Játékból, különösen, de nem kizárólagosan a fenti 4.2 pontban felsorolt szabályok megszegése esetén.

5. Játék menete

5.1 A Szervező a Facebook és az Instagram oldalán közzétett „Hányadik alkalommal rendezik idén az Offroad Babod Fesztivált?” kérdésre a Játékosok kommentben válaszolhatnak.
5.2 A Szervező a Facebook oldalán és az Instagram oldalán a közzétett kérdésre helyesen válaszoló Játékosok közül 2017. május 22. és 2017. május 29. napján összesen 8 db (4-4db) Játékost véletlenszerűen kisorsol, akik a 6.6 pont szerinti nyeremény átvételére jogosultak.

6. Nyeremény, sorsolás

6.1 A Szervező a Facebook oldalán és az Instagram oldalán az általa közzétett „Hányadik alkalommal rendezik idén az Offroad Babod Fesztivált?” kérdésre helyesen válaszoló összes Játékos közül összesen 8 db Játékost véletlenszerűen kisorsol, akik a 6.6 pontban körülírt nyeremény átvételére jogosultak.
6.2 A nyertes Játékosokat a Szervező a Facebook és/vagy az Instagram oldalán való megjelöléssel értesíti, és felkéri, hogy a megadott e-mail címen jelentkezzenek a nyeremény átvételével kapcsolatban.
6.3 A Játékban résztvevők vállalják, hogy nyertesség esetén jogosultságukat megfelelően igazolják, és együttműködnek a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremény átadása az értesítést követően 30 naptári napon belül megtörténjen. Amennyiben a nyertes Játékosok a nyereményüket ezen határidőn belül nem vennék át, úgy nyereményük elveszik.
6.4. A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre nem váltható.
6.5 A Szervező a nyeremények minősége tekintetében szavatosságot nem vállal. A nyeremény tekintetében a Szervező nem vállal semmilyen egyéb költséget, minden egyéb költség a Játékost terheli (pl. a helyszínre történő utazás költsége, az idegenforgalmi adó, a helyszínen megfizetendő egyéb költségek, stb.).

6.6 A nyeremények: (Hetente 3 nyertes részére)

- 4 napos fesztivál belépő
- Babod Offroad póló

Főnyeremény: (Hetente 1 nyertes részére)

- VIP belépő a fesztivál 4 napjára (belépő campingbérlettel)
- Élmény terepjárózás a helyszínen
- Babod Offroad póló

6.7 A nyereményt személyesen lehet átvenni a 1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor u. 31. szám alatt, vidéki nyertes Játékos esetében pedig a Játékos által megadott postacímre megküldi a Szervező.

7. Adatkezelés

7.1 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Szervező, mint adatkezelő és adatfeldolgozó tájékoztatja a Játékosokat, hogy személyes adataik kezelése önkéntes hozzájárulásukon alapul, amelyről megfelelő tájékoztatást jelen játékszabályzatban olvastak és elfogadnak:
7.2 A Játékosok a nyereményjátékban való részvételükkel hozzájárulnak ahhoz, hogy
-    a Szervező a résztvevő Játékosok személyes adatait (név, telefonszám, e-mail cím) a jelen nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása, valamint a nyeremények átadása céljából kezelje;
-    a Szervező a nyereményjáték lebonyolítása, valamint a nyeremény átadása céljából a Játékos által megadott telefonszámon, illetve e-mail címen a Játékost megkeresse;
-    a Szervező a Játékos által megadott postai címre a nyereményt esetlegesen megküldje.
7.3 A Szervező az Infotv-ben előírtak szerint kezeli és dolgozza fel a Játékosok megadott személyes adatait, azok a Szervező harmadik személy részére nem adja át, nem továbbítja. A Játékosok személyes adatai legkésőbb 2017. június 30. napjáig törlésre kerülnek, kivéve a nyertes Játékos adatai, amelyek a nyeremények átadásáig kerülnek kezelésre.
7.4 Az adatkezelés az Infotv-ben foglaltaknak megfelelően a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága (NAIH) felé bejelentésre került.

8. Egyéb rendelkezések

8.1 A jelen Játékszabályzatot a Szervező jogosult egyoldalúan módosítani. A Játékszabályzat esetleges módosításait vagy visszavonását a Szervező azonnal közzéteszi a weboldalán. Valamennyi módosítás a közzététel időpontjától hatályos.
8.2 A játékosok részvételükkel hozzájárulnak, hogy a Facebook és/vagy Instagram oldalukon közzétett nevüket, profilképüket a Szervező közzétegye saját Facebook és Instagram oldalán.
8.3 A Szervező a jelen Játékszabályzatban foglaltakon kívül egyéb költséget nem visel, kötelezettséget nem vállal.
8.4 A játékosok a Játékban való részvételükkel a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják.
8.5 Jelen nyereményjátékot a Facebook illetve az Instagram semmilyen formában nem támogatja, nem hagyta jóvá, illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható.

Budapest, 2017. május 11.

ATV Zrt.
Szervező

Ajánlom

További híreink